Fb Pixel

Majoitussopimuksen ehdot

Palvelun tarjoaja:nCondo Group Oy Osoite: Relanderinkatu 64, 78210 Varkaus
Puhelin: +358 40 1244979
Sähköposti: info@condo.fi

Kotisivut: www.condo.fi

​Y-tunnus: 2777073-4

 MAJOITUSSOPIMUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

1. YLEISTÄ

1.1 Sopimusehtojen soveltaminen

Näitä Condo Group Oy:n (jäljempänä ”Condo.fi”) yleisiä sopimusehtoja (jäljempänä ”Yleiset sopimusehdot”) sovelletaan Condo.fi:n ja asiakkaan (jäljempänä ”Asiakas”) välillä, kun Asiakas varaa Condo.fi:lta majoituspalveluita ja Condo.fi tuottaa näitä majoituspalveluita sekä niihin liittyviä mahdollisia lisäpalveluita.

1.2 Sopimuksen syntyminen

Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä Yleisiä sopimusehtoja tehdessään varauksen. Varaus muuttuu osapuolia sitovaksi Condo.fi:n toimittamalla kirjallisella varausvahvistuksella. Ennen varausvahvistuksen antamista Condo.fi voi vaatia Asiakkaalta vakuutta, varaus- tai ennakkomaksua taikka muuta kohtuullista asemansa turvaavaa suoritusta.

1.3 Sopimuksen voimassaolo

Majoitussopimuksessa (jäljempänä ”Majoitussopimus”) määritellään osapuolten välisen sopimuksen voimassaoloaika.

1.4 Sopimuksen irtisanominen

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on irtisanottavissa kirjallisella irtisanomisilmoituksella Majoitussopimuksessa sovittua irtisanomisaikaa noudattaen.

Irtisanomisaika alkaa kulua irtisanomisilmoitusta seuraavan kuukauden, viikon tai päivän alusta, riippuen siitä, onko irtisanomisaika määritelty kuukausina, viikkoina vai päivinä.

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on kaikissa tilanteissa irtisanottavissa aikaisintaan, kun sopimuskauden alkamisesta on kulunut vähintään irtisanomisaikaa vastaava aika.

2. ASIAKKAAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

2.1 Majoittuja Majoittujalla (jäljempänä ”Majoittuja”)

tarkoitetaan osapuolten välisessä sopimuksessa tarkoitettua Asiakasta taikka Asiakkaan henkilöstöön tai intressipiiriin kuuluvaa taikka Asiakkaan muuten yksilöimää luonnollista henkilöä, jolla on oikeus käyttää Condo.fi:n majoituskohdetta (jäljempänä ”Majoituskohde”) ja Asiakkaan tilaamia palveluja Majoitussopimuksen ja Yleisten ehtojen mukaisesti.

2.2 Majoituspalvelun käyttöön oikeutetut

Majoituspalveluja voi käyttää joko Asiakas itse tai Majoittujana Asiakkaan työntekijä, lähipiiri tai muu asiakkaan intressipiiriin kuuluva luonnollinen henkilö.

2.3 Asiakkaan vastuu Majoittujasta

Asiakas vastaa osapuolen välisen sopimuksen mukaisten velvoitteiden noudattamisesta täysimääräisesti myös Majoittujan osalta. Asiakas on velvollinen huolehtimaan, että Majoittuja on tietoinen kaikista Majoituskohteen käyttöä koskevista ohjeista, ehdoista, velvollisuuksista ja rajoituksista.

2.4 Maksuvelvollisuus

Asiakkaan maksuvelvollisuus on määritelty Majoitussopimuksessa. Mikäli Majoitussopimuksessa sovituista maksuista on ilmoitettu vastaamaan kolmas, joka ei kuitenkaan suorita maksuja, on Asiakas täysimääräisessä vastuussa maksujen maksamisesta.

Viime kädessä kaikista maksuista vastaa täysimääräisesti Majoitussopimuksen allekirjoittanut henkilö henkilökohtaisesti.

2.5 Vakuus

Mikäli Condo.fi on edellyttänyt saavansa vakuuden sopimusta tehtäessä, vakuus palautetaan ilman aiheetonta viivästystä, kun Condo.fi on pystynyt tarkastamaan Majoituskohteen ja Asiakkaan kaikki sopimusvelvoitteet on täytetty. Vakuudelle ei 2/6 makseta korkoa.

2.6 Maksujen viivästyminen

Maksuviivästystilanteessa noudatetaan kuudentoista (16) prosenttiyksikön määräistä vuotuista viivästyskorkoa ja viivästyneen laskun maksukehotuksesta peritään kahdenkymmenen (20,00) euron käsittelymaksu ja käsittelymaksun ylittävät kohtuulliset perintäkulut.

Condo.fi:lla on oikeus kohdistaa Asiakkaan maksut ensin viivästyskorkoon ja muihin kuluihin sekä lisäpalveluihin ennen majoituskorvausta (jäljempänä ”Majoituskorvaus”).

Mikäli Asiakas ei ole maksanut erääntyneitä laskuja maksukehotuksesta huolimatta, erääntyvät myös muut Majoitussopimuksen mukaan laskutettavat vielä erääntymättömät saatavat heti maksettaviksi.

2.7 Vahingon, haitan ja häiriön korvaaminen

Asiakas on velvollinen korvaamaan Condo.fi:lle täysimääräisesti vahingon, haitan ja häiriön, jonka Asiakas tai Majoittuja, hänen luvallaan Majoituskohteessa oleskeleva tai vieraileva henkilö tahallisesti taikka laiminlyönnillään tai muulla huolimattomalla menettelyllään aiheuttaa Majoituskohteelle, sen rakenteille, laitteille, koneille, varustukselle tai irtaimistolle, muille Majoittujan käytössä oleville tiloille tai kolmannelle osapuolelle tai kolmannen osapuolen omaisuudelle taikka rakennukselle tai kiinteistölle, jossa Majoituskohde sijaitsee.

2.8 Kotieläimen aiheuttama vahinko

Asiakkaan tai Majoittujan taikka heidän Majoituskohteeseen salliman tai päästämän kolmannen henkilön kotieläimen mahdollisesti aiheuttamat vahingot kuuluvat täysimääräisesti Asiakkaan vastuulle.

2.9 Loppusiivouksesta aiheutuneet kustannukset

Mikäli Majoituskohteen tilat eivät ole majoitusajan päättyessä vastaavassa kunnossa kuin majoitusajan alkaessa eikä Asiakas ole tehnyt sopimusta loppusiivouksesta, Condo.fi perii Asiakkaalta siivouksesta aiheutuneet kustannukset täysimääräisesti.

2.10 Majoituskohteeseen jätetty irtain omaisuus

Mikäli Majoituskohteeseen on jätetty irtaimistoa, Condo.fi perii Asiakkaalta irtaimen tyhjentämisestä ja varastoimisesta aiheutuneet kustannukset täysimääräisesti.

2.11 Kohtuullisen ja tavanomaisen käytön ylittävä kulutus

Asiakas on velvollinen korvaamaan Condo.fi:lle kohtuullisen ja tavanomaisen käytön ylittävän kulutuksen veden, sähkön ja lämmön tai tietoliikenneyhteyksien käytöstä.

Kohtuulliseksi ja tavanomaiseksi katsotaan kulutus, joka ei merkittävästi ylitä asumisen tyypillisiä ja tavanomaisia kulutusmääriä.

2.12 Annettujen tietojen oikeellisuus

Asiakas vastaa siitä, että sen varausvaiheessa antamat tiedot ovat oikeat ja ajantasaiset.

Condo.fi voi luottaa muun muassa siihen, että varausvaiheessa annetut yhteystiedot ovat oikeat ja voimassa, ellei Asiakas kirjallisesti toisin ilmoita.

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan mahdollisista majoituspalvelusopimussuhteeseen liittyvistä muutoksista viipymättä ja kirjallisesti Condo.fi:lle.

2.13 Virheilmoitukset ja virheen korjaus

Majoituskohteen irtaimistoon, varustukseen ja kuntoon liittyvät mahdolliset huomautukset ja valitukset on tehtävä viipymättä ja viimeistään vuorokauden kuluessa majoituksen alkamisesta tai virheen ilmenemisestä oikeuden menettämisen uhalla. Condo.fi:lla on oikeus tarkastaa ilmoitettu virhe ja korjata virheet kohtuullisessa ajassa.

3. CONDO.FI:N OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

3.1 Palvelun suorittaminen

Condo.fi:n velvollisuutena on huolehtia siitä, että varattu Majoituskohde on Asiakkaan käytettävissä sovittuna ajanjaksona.

Condo.fi toimittaa Asiakkaalle tämän tilaamat varusteet ja lisäpalvelut sovitun mukaisesti. Asiakas ei vapaudu maksuvastuusta, vaikka ei käyttäisikään tilaamiaan lisäpalveluita. Condo.fi vastaa siitä, että Majoituskohde on majoitusajan alkaessa sellaisessa kunnossa kuin Asiakas Majoituskohteen iän, alueen huoneistokannan, Condo.fi:n asuntokuvauksen ja muut paikalliset olosuhteet huomioon ottaen voi kohtuudella edellyttää, ellei muusta kunnosta ole erikseen kirjallisesti sovittu.

Condo.fi vastaa Majoituskohteen ja sen varustuksen normaalista, tavanomaisesta ja kohtuullisesta kulumisesta, palvelun toimivuudesta ja näistä aiheutuvista kustannuksista. 3/6

3.2 Korvaava majoituskohde

Mikäli Condo.fi ei poikkeuksellisesti pysty tarjoamaan varattua Majoituskohdetta tai jos korvaavan majoituksen käyttö on välttämätöntä muusta tärkeästä ja perustellusta syystä, on Condo.fi:lla oikeus osoittaa Majoittujalle vastaava majoitustila ilman Asiakkaalle aiheutuvia lisäkustannuksia.

3.3 Hinnanmuutokset

Condo.fi:lla on oikeus sopimuksen syntymisen jälkeen korottaa sovitun Majoituspalvelun hintaa seuraavilla perusteilla:
– lainsäädännölliset muutokset ja viranomaisten päätökset, jotka vaikuttavat majoituksen hintaan,
– yleinen kustannusten muutos tai
– majoittujien määrä nousee.

Hintamuutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle kirjallisesti ja uudet hinnat astuvat voimaan ilmoitusta seuraavan kalenterikuukauden ensimmäisestä päivästä lukien.

3.4 Vakuuden tai liikamaksun palautusten vähimmäismäärä

Condo.fi ei lähtökohtaisesti palauta jäljelle jäänyttä vakuutta tai liikamaksua, jos palautettava määrä on alle viisitoista (15,00) euroa.

3.5 Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitus

Mikäli majoituskohteen käyttöoikeuden luovutus viivästyy tai majoituksen laatu on todistettavasti alentunut merkittävästi ja olennaisesti Condo.fi:n tekemän virheen johdosta, eikä virhettä tai viivästystä ole saatu kohtuullisessa ajassa korjatuksi, on Asiakas oikeutettu hyvitykseen ja enimmillään suoritetun maksun palautukseen kokonaisuudessaan.

Condo.fi ei missään olosuhteissa vastaa epäsuorista tai välillisistä vahingoista tai kustannuksista eikä Asiakas ole oikeutettu saamaan vahingonkorvausta Condo.fi:ltä, mikäli Condo.fi voi osoittaa, että virhe tai viivästys johtuu alla olevassa kohdassa 3.6 tarkoitetusta ylivoimaisesta esteestä tai kohdassa 3.7 tarkoitetusta viranomaisen pyynnöstä tai kiellosta taikka määräyksestä.

3.6 Ylivoimainen este

Ylivoimaisena esteenä (jäljempänä ”Ylivoimainen este”) pidetään muun muassa vesivahinkoa, jäätymisvahinkoa, tulipaloa, onnettomuutta, laitonta ja laillista lakkoa, luonnonmullistusta, energiajakelun keskeytystä, sähkökatkosta, vesi- ja viemäriongelmia, lämmitysongelmia, tietoliikenteen katkosta ja kolmannen tahon huolto-, korjaus- tai muita töitä.

Condo.fi:n yhteistyökumppania tai alihankkijaa kohdannut Ylivoimainen este katsotaan myös Condo.fi:n osalta vastuuvapausperusteeksi.

3.7 Viranomaisen pyynnöt, kiellot ja määräykset

Mikäli Condo.fi ei tarjoa Asiakkaalle jo sovittua Majoitusta tai purkaa Majoitussopimuksen yksipuolisesti viranomaisen nimenomaisesta Asiakkaasta tai Majoittujasta johtuvasta kiellosta tai pyynnöstä taikka määräyksestä johtuen, on Condo.fi oikeutettu perimään Asiakkaalta kohtuullisen peruutusmaksun määrältään vähintään viisisataa (500,00) euroa kulujen kattamiseksi.

3.8. Varauksen peruuttaminen

Mikäli Condo.fi ei voi toimittaa Asiakkaalle Majoituskohdetta edellä kohdassa 3.6 määritellyn Ylivoimaisen esteen vuoksi, voi Condo.fi yksipuolisesti peruuttaa tehdyn varauksen. P

eruutuksesta on ilmoitettava Asiakkaalle kirjallisesti niin pian kuin mahdollista ja palautettava viivytyksittä kaikki Asiakkaalta perityt maksut korotta ja kuluitta.

4. MAJOITUSEHDOT 4.1

Majoitusaika Varatut majoitustilat (Majoituskohde) ovat majoittujan käytettävissä viimeistään kello 18.00
Majoitussopimuksessa sovittuna päivänä, mikäli muuta osapuolten välillä ei sovita.

Majoituskohde on luovutettava majoitusajan viimeisenä päivänä klo 12.00 mennessä, mikäli osapuolten välillä ei muuta ole sovittu.

4.2 Majoittujan uudelleensijoittaminen

Mikäli Condo.fi ei pysty poikkeuksellisesti tarjoamaan varattua Majoituskohdetta heti sovitusta ajankohdasta lukien tai koko majoitusajaksi tai jos korvaavan majoituksen käyttö on välttämätöntä muusta perustellusta syystä, on Condo.fi:lla oikeus siirtää Majoittuja vastaavaan majoitustilaan väliaikaisesti tai sovituksi majoitusajaksi ilman Asiakkaalle aiheutuvia Condo.fi:n veloittamia lisäkustannuksia.

Condo.fi ilmoittaa tällöin Asiakkaalle korvaavasta majoituksesta kirjallisesti ja viimeistään kolme (3) päivää ennen siirron tapahtumista. Mikäli Asiakas ei hyväksy Condo.fi:n tarjoamaa korvaavaa vaihtoehtoa tai Condo.fi ei kohtuullisin toimenpitein pysty järjestämään Asiakkaan kohtuullisten 4/6 toiveiden mukaista muuta kohdetta, vapautuu Condo.fi majoituksen järjestämisvastuusta ja sopimus purkautuu eikä Condo.fi ole tällöin korvaus- tai hyvitysvastuussa Asiakkaalle.

Mikäli vaihtoehtoinen majoitus on kalliimpi kuin alkuperäinen sovittu majoitus oli, Condo.fi:lla on tällöin velvollisuus hyvittää erotus enintään kahden (2) ensimmäisen majoitusviikon osalta.

4.3 Majoittujan tiedonantovelvollisuudet

Viimeistään saapuessaan majoituskohteeseen Majoittujan on annettava oikeat ja lain edellyttämät matkustustiedot tai muutoin Condo.fi:n toimintaa varten tarvittavat henkilötiedot, ellei näitä tietoja ole annettu jo aikaisemmin. Majoittujan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä luotettavalla tavalla.

4.4 Majoituskohteen käyttöön liittyvät velvollisuudet

Majoittuja saa käyttää Majoituskohdetta normaaliin asumiseen ja yöpymiseen. Majoituskohdetta tai sen osaa ei saa luovuttaa toisen tai kolmannen käytettäväksi, ellei tästä ole erikseen sovittu Condo.fi:n kanssa kirjallisesti.

Majoittujan on käytettävä ja hoidettava Majoituskohdetta ja siihen kuuluvaa irtaimistoa ja varustusta huolellisesti sekä käytettävä Majoituskohdetta, irtaimistoa ja varustusta vain niille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön.

Majoittujalla on velvollisuus huolehtia, että – Majoituskohde ja yhteiset tilat säilyvät siisteinä ja viihtyisinä, – jätteet viedään säännöllisesti jäteastiaan ja lajitellaan, mikäli Majoituskohteessa ja sen kiinteistöllä on jätteenlajittelu, – valot ja sähkölaitteet sammutetaan sekä kaikki vesihanat ja -liitännät suljetaan aina

Majoituskohteesta poistuttaessa ja Majoittujan nukkuessa, – ovet lukitaan ja ikkunat suljetaan aina Majoituskohteesta poistuttaessa, – ovikoodit eivät milloinkaan joudu ulkopuolisten tietoon tai haltuun, –

Majoituskohteessa ei tehdä muutostöitä ja – Majoituskohteessa havaitusta mahdollisesta virheestä tai puutteesta ilmoitetaan aina viipymättä Condo.fi:lle.

Häiriön ja haitan aiheuttaminen Majoituskohteessa on kielletty eikä Majoittuja saa häiritä käyttäytymisellään tai toiminnallaan Majoituskohteen naapurustossa ja läheisyydessä asuvia. Majoittumisen aikana on noudatettava hyviä tapoja ja Majoituskohteen järjestyssääntöjä sekä viranomaisohjeita ja – määräyksiä. Hiljaisuuden osalta tulee noudattaa, mitä Majoituskohteen järjestyssäännöissä on määrätty ja hiljaisuutta on joka tapauksessa noudatettava viimeistään kello 22.00 lukien kello 07.00 saakka.

Majoituskohteissa ja muissa Majoituskohteen tiloissa ei saa tupakoida tai käyttää voimakkaita hajusteita, jotka voisivat haitata seuraavan majoittujan oloa kohteessa eikä käyttää huumaavia aineita tai harjoittaa rangaistavaksi säädettyä toimintaa. Tupakoinnin aiheuttaman hajuhaitan tai muun hajuhaitan poistamisen kustannuksista vastaa Asiakas täysimääräisesti ja kustannukset laskutetaan täysimääräisesti sisältäen ulkopuolisen ammattilaisen suorittaman tarvittavan työn ja toimenpiteet.

Kotieläimiä ei saa tuoda Majoituskohteeseen ilman Condo.fi:n kirjallista suostumusta. Mikäli Majoittuja on olennaisesti tai toistuvasti toiminut vastoin ehtoja, Condo.fi:llä on oikeus katsoa majoitussopimusta rikotun ja Majoittuja voidaan välittömästi velvoittaa poistumaan Majoituskohteesta. Tällaisessa tapauksessa Asiakasta tai Majoittuja ei voi vaatia suoritettujen maksujen palauttamista, korvauksia tai alennusta taikka muutakaan hyvitystä sopimuksen mukaisesta hinnasta.

4.5 Majoittujan henkilökohtainen omaisuus

Condo.fi ei vastaa Majoittujan Majoituskohteeseen tai yleisiin tiloihin jätetyistä tavaroista tai muusta irtaimesta omaisuudesta osaksikaan.

4.6 Condo.fi:n oikeus päästä Majoituskohteeseen Majoituskohteen kunnon ja hoidon valvomista varten

Majoittujan on viivytyksettä päästettävä Condo.fi:n edustaja vierailemaan kohteessa Majoituskohteen ja varustelun kunnon ja käytön valvomiseksi. Tarvittaessa Condo.fi:n edustajalla tai kolmannella taholla, kuten Majoitustilan omistajalla, kohteen isännöitsijällä tai hänen valtuuttamallaan 5/6 henkilöllä, on oikeus tarkistaa Majoituskohde sekä päästä Majoituskohteeseen sen kunnon ja käytön valvontatarkoitusta varten ilman Majoittujan suostumusta. Mikäli Asiakas on tilannut Condo.fi:lta palveluja, jotka edellyttävät käyntiä Majoituskohteessa, Majoittujalle ei anneta erillistä ennakkoilmoitusta käyntiajankohdasta.

4.7 Asiakaspalveluun liittyvät tiedotteet

Condo.fi voi Majoitussopimuksen voimassaoloaikana lähettää Asiakkaalle ja Majoittujalle sähköpostitse ja SMS-viestein asiakaspalveluun liittyviä ilmoituksia, joissa muistutetaan muun muassa sopimuksenmukaisista määräajoista.

4.8 Majoituskohteen kunto ja Majoittujan omaisuus majoitusajan päättymisen jälkeen

Majoitussopimuskauden päättyessä Majoituskohde tulee luovuttaa takaisin Condo.fi:lle asianmukaisessa kunnossa, huolellisesti siivottuna ja tyhjennettynä Majoittujan omista tavaroista, ellei Condo.fi:n kanssa ole nimenomaisesti muuta sovittu. Condo.fi:lla on oikeus tyhjätä ja siivota Majoituskohde sekä varastoida tai toimittaa eteenpäin varastoitavaksi Majoittujan irtain omaisuus, mikäli Majoittuja ei ole luovuttanut Majoituskohdetta majoitusajan päättymisen jälkeen tai luovuttamisesta ei ole muuten pystytty sopimaan. Majoituskohteeseen jäänyt Majoittujan irtain omaisuus toimitetaan Suomen Löytötavarapalvelu Oy:lle, josta tavarat ovat noudettavissa heidän omien yleisten ehtojen mukaisesti. Hinnastot ja ehdot ovat luettavissa Suomen Löytötavarapalvelu Oy:n kotisivuilta osoitteessa www.loytotavara.net. Condo.fi:llä on oikeus laskuttaa Asiakkaalta kyseessä olevan irtaimen omaisuuden käsittely- ja siirtokustannukset.

4.9 Majoituskohteen avainten palauttaminen

Asiakas on velvollinen palauttamaan kaikki käytössä olleet avaimet, kulkuluvat, pysäköintiluvat sekä muut vastaavat, kun majoittuminen kohteessa päättyy. Palauttaminen sovitaan Condo.fi:n kanssa, mihin avaimet ja muut rinnastettavat esineet palautetaan.

4.10 Vastuu palauttamattomista avaimista

Mikäli Asiakas ei palauta kaikkia avaimia, niin puuttuvista avaimista Condo.fi laskuttaa kaksisataaviisikymmentä (250,00) euroa lisättynä voimassa olevalla arvonlisäveron määrällä per puuttuva kappale.

Puuttuvista kulkuluvista, pysäköintiluvista tai muista vastaavista Condo.fi laskuttaa Asiakasta todellisten kulujen mukaan. Asiakas on tietoinen siitä, mikäli Asiakas ei palauta kaikkia haltuunsa saamiaan avaimia, se voi johtaa mahdollisesti koko huoneiston tai rakennuksen taikka taloyhtiön lukkojen uudelleen sarjoittamiseen.

Mikäli huoneisto tai rakennus joudutaan uudelleensarjoittamaan Asiakkaasta johtuvasta syystä, Condo.fi laskuttaa uudelleensarjoittamisesta aiheutuvat kustannukset ja tähän liittyvät vahingot täysimääräisenä Asiakkaalta edellä sovitun kappalekohtaisen kadonneen avaimen tai avainten lisäksi. Lukkojen uudelleen sarjoittaminen voi maksaa jopa tuhansia euroja.

5. MAJOITUSSOPIMUKSEN PURKAMINEN

5.1 Condo.fi:n purkuoikeus

Condo.fi:lla on oikeus majoitusajan kuluessa purkaa Majoitussopimus, mikäli käy ilmi, että Asiakas tai Majoittuja rikkoo olennaisesti tätä sopimusta.

Sopimus päättyy välittömästi purkamisilmoituksen tiedoksiantoon tai myöhemmin, mikäli Condo.fi on ilmoittanut myöhemmän ajankohdan.

Purkamisen jälkeen tämä sopimus säilyttää merkityksensä korvausten laskentaperusteena. Sen lisäksi voimaan jää sopimuskohta 7., jossa sovitaan sovellettavasta laista ja riidanratkaisusta.

Condo.fi:lla on oikeus purkaa sopimus välittömästi muun muassa seuraavilla perusteilla: – Maksulaiminlyönnit – Asiakas tai kolmas taho, joka on sitoutunut maksamaan Majoituspalveluista aiheutuneet kustannukset, on todettu kykenemättömäksi vastaamaan sopimusvelvoitteistaan tai mikäli Asiakkaan taikka vakuuden antajan taloudellinen asema on heikentynyt olennaisesti, ellei Asiakas viipymättä maksa Condo.fi:n määrittelemää ennakkomaksua tai lisävakuutta.
– Majoituskohteen käyttöoikeuden luovuttaminen vastoin sopimusta
– Häiriön aiheuttaminen
– Majoituskohteen ja muiden Majoittujan käytössä olevien tilojen vaurioittaminen
– Majoituskohteen sopimuksen vastainen käyttö 6/6 – Majoituskohteen taloyhtiön tai viranomaisten antamien järjestyssääntöjen noudattamatta jättäminen
– Majoituskohteessa harjoitettu rangaistavaksi säädetty toiminta
– Majoituskohdetta käytetään olennaisesti muuhun tarkoitukseen kuin Majoittujan normaaliin asumiseen ja yöpymiseen taikka Majoittuja päästää Majoituskohteeseen toistuvasti ulkopuolisia henkilöitä, joita ei ole nimetty kohdan 4.3 mukaisesti kohteen majoittujiksi.

5.2 Asiakkaan purkuoikeus

Asiakas voi purkaa Majoitussopimuksen, mikäli Condo.fi ei ole saanut korjattua olennaista virhettä tai olennaista viivästystä sovitussa määräajassa ja sopimusrikkomus on olennainen.

Purkamisesta laaditaan tällöin osapuolten välille kirjallinen dokumentti, jossa yhteisesti sovitaan käytännöistä purkamisen osalta.

6. SOPIMUKSEN OSITTAINEN PÄTEMÄTTÖMYYS TAI MITÄTTÖMYYS

Mikäli osa sopimuksesta on tai tulee lainsäädännöllisten muutosten takia, viranomaismääräyksellä tai muista syistä pätemättömäksi tai mitättömäksi, on sopimus muilta osin yhä voimassa.

7. SOVELLETTAVA LAKI

Tähän sopimukseen sovelletaan yksinomaan Suomen lakia pois lukien kuitenkin ne lainvalinta- ja viittaussäännöt, jotka johtaisivat toisen lain soveltamiseen.

Osapuolet toteavat, että tässä sopimuksessa on kysymyksessä majoituspalvelujen myynnistä, johon ei sovelleta asuinhuoneistojen vuokrauksesta annettua lakia.

8. RIIDANRATKAISU

Tämän sopimuksen ehdoista tai sopimuksen noudattamisesta syntyvät erimielisyydet pyritään aina ja ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin sovinnollisin neuvotteluin.

Mikäli osapuolet eivät saavuta asiassa sovinnollista ratkaisua, niin asian ratkaisee Helsingin käräjäoikeus suomen kielellä.