Fb Pixel

Majoitussopimuksen ehdot

Palvelun tarjoaja:nCondo Group Oy Osoite: Relanderinkatu 64, 78210 Varkaus
Puhelin: +358 40 1244979
Sähköposti: info@condo.fi

Kotisivut: www.condo.fi

​Y-tunnus: 2777073-4

 MAJOITUSSOPIMUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

1. YLEISTÄ

1.1  Sopimuksen soveltaminen, syntyminen ja voimassaolo

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Condo Group Oy:n (jäljempänä ”Condo.fi”) ja asiakkaan välillä, kun asiakas varaa Condo.fi:lta majoituspalveluja ja Condo.fi tuottaa majoituspalveluita, sekä niihin liittyviä lisäpalveluita.

Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja tehdessään varauksen. Varaus muuttuu osapuolia sitovaksi Condo.fi:n antamalla varausvahvistuksella. Ennen varausvahvistusta Condo.fi voi vaatia vakuutta, varaus- tai ennakkomaksua taikka muuta kohtuullista asemansa turvaavaa suoritusta.

Majoitussopimuksessa määritellään sopimuksen voimassaoloaika ja irtisanomisaika. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on irtisanottavissa kirjallisella irtisanomisilmoituksella sovittua irtisanomisaikaa noudattaen. Irtisanomisilmoitus on toimitettava todisteellisesti.

Irtisanomisaika alkaa kulua irtisanomisilmoituksen vastaanoton jälkeisen seuraavan kuukauden/viikon/päivän alusta riippuen siitä, onko irtisanomisaika määritelty kuukausina, viikkoina vai päivinä. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on kaikissa tilanteissa irtisanottavissa aikaisintaan, kun sopimuskauden alkamisesta on kulunut vähintään irtisanomisaikaa vastaava aika.

1.2 Asiakkaan vastuu majoittujasta

Majoittujalla tarkoitetaan joko tämän sopimuksen asiakasta tai asiakkaan intressipiiriin kuuluvaa taikka asiakkaan muuten yksilöimää luonnollista henkilöä, jolla on oikeus käyttää Condo.fi:n majoituskohdetta ja asiakkaan tilaamia palveluja majoitus- ja toimitussopimuksen yleisten ehtojen mukaisesti.

Majoituspalveluja voi käyttää joko asiakas itse ja/tai asiakkaan työntekijä, lähipiiri tai muu asiakkaan intressipiiriin kuuluva henkilö. Asiakas vastaa tämän sopimuksen mukaisten velvoitteiden noudattamisesta myös majoittujan osalta. Asiakas on velvollinen huolehtimaan, että majoittuja on tietoinen majoituskohteen käyttöä koskevista ehdoista ja velvollisuuksista.

2. ASIAKKAAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

2.1 Maksuvelvollisuus ja vakuus

Majoituksen hinta ja asiakkaan maksuvelvollisuus on määritelty majoitussopimuksessa. Jos majoitussopimuksessa sovitusta hinnasta ja oheiskustannuksista on ilmoitettu vastaamaan kolmas osapuoli, joka ei kuitenkaan suorita maksuja, on tilauksen tehnyt asiakas vastuussa maksujen maksamisesta. Viime kädessä kaikista maksuista vastaa majoitus sopimuksen allekirjoittanut henkilö henkilökohtaisesti. Yritysasiakkaan kohdalla yhtiö ja tilauksen yhtiön nimissä tehnyt henkilö vastaavat majoitussopimuksessa sovitun hinnan ja oheiskustannusten maksamisesta yhteisvastuullisesti.

Mikäli Condo.fi on edellyttänyt saavansa vakuuden sopimusta solmittaessa, vakuus palautetaan ilman aiheetonta viivytystä, kun asiakkaan kaikki sopimusvelvoitteet on täytetty, eikä perustetta kuittaamiselle ole. Vakuudelle ei makseta korkoa.

2.2 Maksujen viivästyminen

Maksuvelvoitteiden täyttämisen viivästyessä noudatetaan 8 %:n viivästyskorkoa ja viivästyneen laskun maksukehotuksesta peritään 25 euron käsittelymaksu tai käsittelymaksun ylittävät kohtuulliset perintäkustannukset. Condo.fi:lla on oikeus kohdistaa asiakkaan maksut ensin viivästyskorkoon ja muihin kuluihin sekä lisäpalveluihin ennen majoituskorvausta. Jos asiakas ei ole maksanut erääntyneitä laskuja maksukehotuksesta huolimatta, myöhemmin erääntyvät muut majoitussopimuksen mukaan laskutettavat vielä erääntymättömät saatavat erääntyvät samalla heti maksettaviksi.

2.3 Vahingon, haitan ja häiriön korvaaminen

Asiakas on velvollinen korvaamaan Condo.fi:lle täysimääräisesti vahingon, haitan ja häiriön, jonka asiakas/majoittuja itse, hänen luvallaan majoituskohteessa oleskeleva tai vieraileva henkilö tahallisesti taikka laiminlyönnillään tai muulla huolimattomalla menettelyllään aiheuttaa majoituskohteelle, sen varustukselle ja irtaimistolle, muille majoittujan käytössä oleville tiloille tai kolmansille osapuolille ja heidän omaisuudelleen. Myös kotieläimen aiheuttamat vahingot kuuluvat asiakkaan vastuulle.

2.4 Loppusiivouksesta aiheutuneet kustannukset

Majoituksen päättyessä majoituskohde on luovutettava Condo.fi:lle siivottuna ja siinä kunnossa kuin se oli majoitussopimuksen alkaessa. Jos majoituskohteen tilat eivät ole majoitusajan päättyessä vastaavassa kunnossa kuin majoitusajan alkaessa, eikä asiakas ole tehnyt sopimusta loppusiivouksesta, perii Condo.fi asiakkaalta siivouksesta aiheutuneet kustannukset. Myös majoitustiloihin jätetyn irtaimiston tyhjentämisestä ja varastoimisesta peritään aiheutuneet kustannukset.

2.5 Kohtuullisen käytön ylittävä kulutus

Majoituksen hintaan sisältyy majoitustilan sähkön, veden, lämmön kohtuullinen käyttö ja mahdollisesti muita hyödykkeitä, ellei sopimuksessa toisin sovita. Asiakas on velvollinen korvaamaan Condo.fi:lle kohtuullisen käytön ylittävän kulutuksen veden, sähkön ja lämmön tai internetin käytöstä. Kohtuulliseksi katsotaan kulutus, joka ei merkittävästi ylitä asumisen tyypillisiä kulutusmääriä.

2.6 Annettujen tietojen oikeellisuus

Asiakas vastaa siitä, että hänen varausvaiheessa antamansa tiedot ovat oikeat ja ajantasaiset. Asiakkaalla on velvollisuus huolehtia siitä, että Condo.fi:llä on koko ajan käytettävissä ajantasaiset asiakkaan laskutus- ja yhteystiedot. Condo.fi voi luottaa muun muassa siihen, että varausvaiheessa annetut yhteystiedot ovat voimassa, jollei asiakas kirjallisesti toisin ilmoita.

2.7 Virheilmoitukset ja virheen korjaus

Majoituskohteen irtaimistoon, varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset ja valitukset on tehtävä viipymättä, ja viimeistään vuorokauden kuluessa majoituksen alkamisesta tai virheen ilmenemisestä oikeuden menettämisen uhalla. Condo.fi:lla on oikeus korjata virheet kohtuullisessa ajassa.

3. Fl:N OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

3.1 Palvelun suorittaminen

Condo.fi:n velvollisuutena on huolehtia siitä, että varattu majoituskohde on asiakkaan käytettävissä sopimuksessa sovittuna ajanjaksona. Condo.fi toimittaa asiakkaalle tämän tilaamat varusteet ja lisäpalvelut sovitun mukaisesti. Vaikka asiakas ei käyttäisi hyväkseen sovittuja lisäpalveluja, hän ei vapaudu niiden maksuvastuusta.

Condo.fi vastaa siitä, että majoituskohde on majoitusajan alkaessa sellaisessa kunnossa kuin asiakas kohteen iän, alueen huoneistokannan, Condo.fi:n asuntokuvauksen ja muut paikalliset olosuhteet huomioon ottaen voi kohtuudella edellyttää, jollei muusta kunnosta ole erikseen sovittu. Condo.fi vastaa majoituskohteen ja sen varustuksen normaalista kulumisesta, palvelun toimivuudesta ja näistä aiheutuvista kustannuksista.

3.2 Korvaava majoituskohde

Ellei Condo.fi pysty poikkeuksellisesti tarjoamaan varattua majoituskohdetta tai jos korvaavan majoituksen käyttö on välttämätöntä muusta tärkeästä syystä, on Condo.fi:lla oikeus toimittaa majoittujalle vastaava majoitustila ilman asiakkaalle aiheutuvia lisäkustannuksia. Tilan vastaavuuden arvioi Condo.fi.

3.3 Hinnanmuutokset

Condo.fi:lla on oikeus sopimuksen syntymisen jälkeen korottaa majoituspalvelun hintaa seuraavilla perusteilla:

 1. lainsäädännölliset muutokset ja viranomaisten päätökset, jotka vaikuttavat majoituksen hintaan.
 2. yleinen kustannusten muutos
 3. majoittujien määrä nousee

 Hintamuutoksista ilmoitetaan asiakkaalle kirjallisesti, ja uudet hinnat astuvat voimaan ilmoitusta seuraavan kalenterikuukauden ensimmäisestä päivästä lukien. Ilmoitus voidaan tehdä sähköpostitse.

3.4 Vakuuden tai liikamaksun palautusten minimiraja

Condo.fi ei lähtökohtaisesti palauta jäljelle jäänyttä vakuutta tai liikamaksua, jos palautettava summa on alle 15 euroa.

3.5 Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitus

Jos majoituskohteen käyttöoikeuden luovutus viivästyy tai majoituksen laatu on todistettavasti alentunut merkittävästi Condo.fi:n tekemän virheen johdosta, eikä virhettä tai viivästystä ole saatu kohtuullisessa ajassa korjatuksi, on asiakas oikeutettu hyvityksiin tai enimmillään suoritetun maksun palautukseen kokonaisuudessaan. Condo.fi ei missään olosuhteissa vastaa epäsuorista tai välillisistä vahingoista, eikä asiakas ole oikeutettu saamaan vahingonkorvausta, jos Condo.fi voi osoittaa, että virhe tai viivästys johtuu kohdan 3.6 ylivoimaisesta esteestä tai kohdan 3.7 mukaisesta viranomaisen pyynnöstä tai kiellosta.

3.6 Ylivoimainen este

Ylivoimaisena esteenä pidetään muun ohella vesivahinkoa, onnettomuutta, tulipaloa, lakkoa, luonnonmullistusta, energiajakelun keskeytystä, sähkökatkosta, vesi- ja viemäriongelmia, lämmitysongelmia, internet-verkkoyhteyskatkoksia ja kolmannen tahon huolto-, korjaus- tai muita töitä. Condo Group:n yhteistyökumppania kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös Condo.fi:n vastuuvapausperusteeksi.

3.7 Viranomaisen pyynnöt ja kiellot

Jos Condo.fi ei tarjoa asiakkaalle jo sovittua majoitusta tai purkaa majoitussopimuksen yksipuolisesti viranomaisen nimenomaisesta majoittujasta johtuvasta kiellosta tai pyynnöstä johtuen, on Condo.fi oikeutettu perimään asiakkaalta kohtuulliset peruutuskustannukset, kuitenkin vähintään kohtuullisen peruutusmaksun 500 euroa kulujen peittämiseksi.

3.8. Varauksen peruuttaminen

Jos Condo.fi ei voi toimittaa asiakkaalle majoituskohdetta kohdassa 3.6 määritellyn ylivoimaisen esteen vuoksi, voi Condo.fi yksipuolisesti peruuttaa tehdyn varauksen. Peruutuksesta on ilmoitettava asiakkaalle niin pian kuin mahdollista ja palautettava viivytyksittä kaikki asiakkaalta perityt maksut. Condo.fi ei tässä tapauksessa vastaa asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista taloudellisista vahingoista.

4. MAJOITUSEHDOT

4.1 Majoitusaika

Varatut majoitustilat ovat majoittujan käytettävissä viimeistään kello 18.00 majoitussopimuksessa sovittuna päivänä, jos ei muuta sovita. Majoitustila on luovutettava majoituksen päättyessä majoitusajan viimeisenä päivänä klo 12.00 mennessä, jos muuta ei ole sovittu.

4.2 Majoittujan uudelleensijoittaminen

Ellei Condo.fi pysty poikkeuksellisesti tarjoamaan varattua majoituskohdetta koko majoitusajaksi tai jos korvaavan majoituksen käyttö on välttämätöntä muusta tärkeästä syystä, on Condo.fi:lla oikeus siirtää majoittuja vastaavaan majoitustilaan ilman asiakkaalle aiheutuvia lisäkustannuksia.

Condo.fi ilmoittaa asiakkaalle korvaavasta majoituksesta kirjallisesti 5 päivää ennen siirron tapahtumista. Jos asiakas ei hyväksy Condo.fi:n tarjoamaa siirtovaihtoehtoa, ja Condo.fi ei kohtuullisesti pysty järjestämään asiakkaiden toiveiden mukaista kohdetta, vapautuu Condo.fi majoituksen järjestämisvastuusta ja sopimus purkautuu.

Jos vaihtoehtoinen majoitus on kalliimpi kuin alkuperäinen majoitus oli, on Condo.fi:lla velvollisuus korvata erotus enintään 2 ensimmäisen viikon majoituksen osalta. Tämän jälkeen hinnanerosta vastaa asiakas, ellei poikkeuksellisesti ja nimenomaisesti muuta sovita.

4.3 Majoittujan tiedonantovelvollisuudet

Saapuessaan majoituskohteeseen majoittujan on annettava oikeat ja lain edellyttämät matkustustiedot tai muutoin Condo.fi:n toimintaa varten tarvittavat henkilötiedot, ellei näitä tietoja ole annettu jo aikaisemmin. Majoittujan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä.

4.4 Majoituskohteen käyttöön liittyvät velvollisuudet

Majoittuja saa käyttää majoituskohdetta normaaliin elämiseen ja yöpymiseen. Majoituskohdetta tai sen osaa ei saa luovuttaa toisen käytettäväksi, ellei tästä ole sovittu Condo.fi:n kanssa kirjallisesti.

 a. Majoittujan on hoidettava majoituskohdetta ja siihen kuuluvaa irtaimistoa ja varustusta huolellisesti, sekä käytettävä majoituskohdetta, irtaimistoa ja varustusta vain niille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön.

 Majoittujalla on velvollisuus huolehtia, että

 • asunto ja yhteiset tilat säilyvät viihtyisinä
 • jätteet viedään ajallaan jäteastiaan
 • valot ja sähkölaitteet sammutetaan sekä vesihanat ja -liitännät suljetaan asunnosta poistuttaessa ja majoittujan nukkuessa
 • ovet lukitaan ja ikkunat suljetaan aina asunnosta poistuttaessa
 • ovikoodit eivät joudu ulkopuolisten haltuun
 • majoituskohteessa ei tehdä muutostöitä
 • majoituskohteessa havaitusta virheestä tai puutteesta ilmoitetaan viipymättä Condo.fi:lle.

b. Häiriön aiheuttaminen majoituskohteessa on kielletty, eikä majoittuja saa häiritä käyttäytymisellään muita majoituskohteen läheisyydessä asuvia. Majoittumisen aikana on noudatettava majoituskohteen järjestyssääntöjä sekä viranomaisten julkaisemia ja antamia ohjeita ja määräyksiä.

c. Majoituskohteissa ja muissa majoituskohteen tiloissa ei saa tupakoida tai käyttää hajusteita, jotka voisivat haitata seuraavan majoittujan oloa kohteessa, eikä käyttää päihteitä tai harjoittaa rikollista toimintaa. Tupakoinnin tai muun hajuhaitan poistamisen kustannuksista vastaa asiakas ja kustannukset laskutetaan täysimääräisesti sisältäen ulkopuolisen ammattilaisen tekemän työn. 

d. Kotieläimiä ei saa tuoda asuntoon ilman Condo.fi:n suostumusta.

Mikäli majoittuja on vakavasti tai toistuvasti toiminut vastoin näitä sääntöjä, katsoo Condo.fi majoitussopimusta rikotun ja majoittuja voidaan välittömästi poistaa majoituskohteesta. Tällaisessa tapauksessa majoittuja ei voi vaatia suoritettujen maksujen palauttamista, korvauksia tai alennusta sopimuksen mukaisesta hinnasta.

4.5 Majoittujan henkilökohtaiset tavarat

Condo.fi ei vastaa majoittujan huoneistoon tai yleisiin tiloihin jätetyistä tavaroista.

 4.6 Condo.fi:n oikeus päästä majoituskohteeseen

Majoituskohteen kunnon ja hoidon valvomista varten on majoittujan viivytyksettä päästettävä Condo.fi:n edustaja tarkastamaan majoitustilat. Tarvittaessa Condo.fi:n edustajalla tai kolmannella taholla, kuten esim. huoneiston omistajalla tai hänen valtuuttamallaan henkilöllä on oikeus tarkistaa majoituskohde sekä päästä kohteeseen markkinointitarkoitusta varten ilman majoittujan suostumusta. Jos asiakas on tilannut Condo.fi:lta palveluja, jotka edellyttävät käyntiä majoituskohteessa, ei majoittujalle anneta ennakkoilmoitusta käyntiajankohdasta.

4.7 Asiakaspalveluun liittyvät tiedonannot

Condo.fi voi majoitussopimuksen voimassaoloaikana lähettää asiakkaalle ja majoittujalle sähköpostitse ja SMS-viestein asiakaspalveluun liittyviä ilmoituksia, joissa muistutetaan muun muassa sopimuksenmukaisista määräajoista.

4.8 Majoituskohteen kunto ja majoittujan tavarat majoitusajan päättymisen jälkeen

Majoitussopimuskauden päättyessä majoituskohde tulee luovuttaa takaisin Condo.fi:lle huolellisesti siivottuna ja tyhjennettynä majoittujan omista tavaroista, ellei muuta ole Condo.fi:n kanssa sovittu.

Condo.fi:lla on oikeus tyhjentää ja siivota majoituskohde sekä varastoida tai toimittaa eteenpäin varastoitavaksi majoittujan irtaimisto, jos majoittuja ei ole luovuttanut huoneistoa majoitusajan päättymisen jälkeen tai luovuttamisesta ei ole muuten pystytty sopimaan. Vähäarvoinen omaisuus saadaan hävittää.

Majoituskohteeseen jääneet majoittujan tavarat toimitetaan Suomen Löytötavarapalvelu Oy:lle, josta tavarat ovat määräajan noudettavissa heidän yleisten ehtojensa mukaan. Hinnastot ja ehdot ovat luettavissa Suomen Löytötavarapalvelu Oy:n nettisivuilta www.loytotavara.net.

4.9 Majoituskohteen avainten palauttaminen

Asiakas on velvollinen palauttamaan kaikki käytössä olleet avaimet, kulkuluvat, pysäköintiluvat sekä muut vastaavat kun majoittuminen kohteessa päättyy. Condo Group Oy kanssa sovitaan, mihin avaimet ja muut vastaavat esineet palautetaan.

Mikäli asiakas ei palauta kaikkia avaimia niin puuttuvista avaimista Condo Group Oy laskuttaa 250 € + alv kappale, puuttuvista kulkuluvista, pysäköintiluvista tai muista vastaavista, Condo Group Oy laskuttaa asiakasta todellisten kulujen mukaan.

Asiakas on tietoinen ja hyväksyy, että jos asiakas ei palauta kaikkia haltuunsa saamiaan avaimia voi se johtaa koko asunnon tai taloyhtiön lukkojen uudelleen sarjoittamiseen ja että tästä koituvat vahingot Condo Group Oy laskuttaa täysimääräisenä asiakkaalta. Lukkojen uudelleen sarjoittaminen voi maksaa jopa tuhansia euroja

5. MAJOITUSSOPIMUKSEN PURKAMINEN

5.1 Condo.fi:n purkuoikeus

Condo.fi:lla on oikeus majoitusajan kuluessa purkaa majoitussopimus, jos käy ilmi, että asiakas tai majoittuja rikkoo olennaisesti tätä sopimusta. Sopimus päättyy välittömästi purkamisilmoituksen tiedoksiantoon tai myöhemmin, mikäli Condo.fi on ilmoittanut myöhemmän ajankohdan. Purkamisen jälkeen tämä sopimus säilyttää merkityksensä korvausten laskentaperusteena.

 Condo.fi:lla on oikeus purkaa sopimus välittömästi seuraavista perusteista:

 • Maksulaiminlyönnit
 • Asiakas tai kolmas taho, joka on sitoutunut maksamaan majoituspalveluista aiheutuneet kustannukset, on asetettu selvitystilaan, yrityssaneeraukseen, konkurssiin taikka on muutoin todettu kykenemättömäksi vastaamaan sopimusvelvoitteistaan tai mikäli asiakkaan taikka kolmannen tahon taloudellinen asema on heikentynyt olennaisesti, ellei asiakas maksa Condo.fi:n määrittelemää ennakkomaksua tai lisävakuutta.
 • Majoituskohteen käyttöoikeuden luovuttaminen vastoin sopimusta
 • Häiriön aiheuttaminen
 • Majoituskohteen ja muiden majoittujan käytössä olevien tilojen vahingoittaminen vaurioittaminen
 • Taloyhtiön ja viranomaisten laatimien järjestyssääntöjen noudattamatta jättäminen
 • Majoituskohteessa harjoitettu rikollinen toiminta
 • Majoituskohdetta käytetään olennaisesti muuhun tarkoitukseen kuin majoittujan normaaliin elämiseen ja yöpymiseen taikka majoittuja päästää majoituskohteeseen jatkuvasti ulkopuolisia henkilöitä, joita ei ole nimetty kohdan 4.3 mukaisesti kohteen majoittujiksi.

 5.2 Asiakkaan purkuoikeus

Asiakas voi purkaa majoitussopimuksen, jos Condo.fi ei ole saanut korjattua virhettä tai viivästystä määräajassa, ja sopimusrikkomus on olennainen. Purkamisesta laaditaan asiakirja, jossa yhteisesti sovitaan käytännöistä purkamisen osalta.

6. SOPIMUKSEN OSITTAINEN PÄTEMÄTTÖMYYS TAI MITÄTTÖMYYS

Mikäli osa sopimuksesta on tai tulee lainsäädännöllisten muutosten takia, viranomaismääräyksiä tai muista syistä pätemättömäksi tai mitättömäksi, on sopimus muilta osin yhä voimassa.

7. SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISU

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Osapuolet toteavat, että tässä sopimuksessa on kysymyksessä majoituspalvelujen myynti, johon ei sovelleta lakia asuinhuoneistojen vuokrauksesta. Tämän sopimuksen ehdoista tai sopimuksen noudattamisesta syntyvät erimielisyydet ratkaisee Pohjois-Savon käräjäoikeus.